Thông tin chi tiết:
Hiệu trưởng
Họ và tên Hiệu trưởng
Giới tính Nam
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách